0,00
0

Algemene Voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van over de ballonvaarten van Future Fun Ballooning

Artikel 1: ALGEMEEN

 1. a) De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten en op alle passagiersvaarten, tenzij schriftelijk één of meer van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of gewijzigd.
 2. b) Overeenkomsten komen eerst dan tot stand na een schriftelijke akkoord verklaring. Reclames tegen de inhoud van dergelijke bevestiging, dienen binnen acht dagen na dagtekening van de bevestiging in ons bezit te zijn.
 3. c) Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn Algemene Voorwaarden prevaleren onderhavige voorwaarden boven die van de cliënt.
 4. d) De onderhavige ballonvaart is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake luchtvervoer, alsmede de latere daarop aangebrachte en ten tijde van de vaart van kracht zijnde wijzigingen. Involge deze wet is de aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdingsschade beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van SDR 16.667 per passagier.

Artikel 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

 1. a) Alle door Future Fun Ballooning gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd zijn wij gerechtigd de reeds gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge toezeggingen binden Future Fun Ballooning niet, tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
 2. b) De dienst welke door Future Fun Ballooning geleverd wordt is de levering van tickets / bevestigingsfactuur / ballon cadeaubonnen, welke na voldaan te zijn aan de verplichtingen door de cliënt recht geven op een ballonvaart.
 3. c) De reserveringsbevestigingen kunnen binnen 8 dagen na factuurdatum retour gezonden worden zonder kosten Na deze 8 dagen wordt de cliënt geacht reservering af te nemen en aan de daarbij behorende betalingsverplichtingen te voldoen.
 4. d) Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 5. e) Ballonvaarten worden alleen dan uitgevoerd / geleverd wanneer de geldige en betaalde Cadeaubon /Ticket van Future Fun Ballooning, welke altijd geacht worden bij de factuur geleverd te zijn, overhandigd worden aan medewerkers of gemachtigde van Future Fun Ballooning. Dit altijd voor aanvang van de ballonvaart. Factu(u)r(en) welke niet volledig zijn voldaan dienen voor aanvang van de ballonvaart contant te worden voldaan.
 6. f) Indien de schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondeling met de opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht met de afwijking akkoord te gaan, indien hij niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging ons heeft medegedeeld niet met de afwijking akkoord te gaan.
 7. g) Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke al dan niet voorziene oorzaak dan ook mocht stijgen, dan zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen, tenzij anders is overeengekomen. In dit geval heeft de cliënt het recht de overeenkomst te annuleren.
 8. h) Cadeaubonnen / tickets voor ballonvaren zijn onbeperkt geldig, mits deze jaarlijks schriftelijk worden verlengd, tot de vaart heeft plaatsgevonden. Tickets / Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Artikel 3: BETALINGEN

 1. a) Betaling van de ballonvaart geschiedt vooraf uiterlijk 8 werkdagen na factuur datum, tenzij anders aangegeven.
 2. b) Indien wordt overeengekomen dat betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen acht dagen na de factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
 3. c) Future Fun Ballooning heeft het recht bij niet, of niet-tijdige betaling de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
 4. d) Voor gedane betalingen zullen nimmer restitutie van gelden plaatsvinden
 5. e) Bij het geen gebruik maken van vaste opstijglocaties van Future Fun Ballooning komen de kosten en/of leges voor gemeentelijke vergunningen te allen tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever dit met een minimum van 25,– Euro.

Artikel 4: ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN

 1. a) Indien de Cliënt de overeenkomst annuleert tot uiterlijk 48 uur voor de geplande ballonvaart is de Cliënt over de voor de opdracht overeengekomen kosten een bedrag van 15% verschuldigd.
 2. b) In geval van annulering binnen 48 uur voor de geplande ballonvaart is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd aan Future Fun Ballooning.
  c) De cliënt kan tot 48 uur voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten hiervan bedragen maximaal 25,– Euro per passagier per wijziging.
  d) Future Fun Ballooning heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit ter beoordeling van de geplande en bevoegde ballonvoerder. In dit geval vindt geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal in overleg een nieuwe datum worden gepland.
  e) Indien er voor een geplande datum een “groep” passagiers gepland staat en er komen op deze dag passagiers behorende tot deze groep niet of niet op tijd, dan vervallen deze tickets / cadeaubonnen zonder restitutie van gelden.
  f) Wanneer personen door de ballonvoerder worden beoordeeld als fysiek te zwak, of indien een passagier aangeeft zwanger te zijn kan deze geweigerd worden, waarbij restitutie wordt beoordeeld als zijnde een annulering door de cliënt
  g) In de luchtvaart wordt gerekend met een standaard gewicht van 63kg voor een vrouw en 85kg voor een man. Wanneer het gewicht van de cliënt hier significant van afwijkt, dient de cliënt dit onverwijld bij de reservering van de ballonvaart aan te geven. Er wordt dan in overleg een andere prijsopgave gedaan.
  h) Bij het in gebreke blijven van het gestelde in punt 4g kan het voorkomen, dat groepen met significant overgewicht niet als geheel door de ballon gedragen kunnen worden. Met het gevolg dat niet alle personen mee kunnen varen.

Artikel 5: AANSPRAKELIJKHEID

 1. a) Future Fun Ballooning is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die voor Future Fun Ballooning BV uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Future Fun Ballooning, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  b) Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst terzake waarvan Future Fun Ballooning aansprakelijk wordt gesteld.
  c) De aansprakelijkheid van Future Fun Ballooning kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor haar assuradeur dekking verleend, evenwel verhoogd met het door Future Fun Ballooning voor de opdracht gefactureerde bedrag.
  d) Indien de geleverde dienst verhuur als ballonvoerder, adviserende-, administratieve- of andere dienstverlening betreft, is de inhurende cq. organiserende partij altijd aansprakelijk voor de geleden schade.
  e) Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door Future Fun Ballooning worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor verwondingen ten gevolge van oa. schaven en stoten. Tevens voor zoek of beschadigd raken van kledingstukken, of persoonlijke uitrusting. De deelnemers aan de ballonvaarten worden geacht zich te allen tijde te houden aan de door medewerkers van Future Fun Ballooning gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden, is Future Fun Ballooning nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST:

 1. a) Tenzij bij het aangaan der overeenkomst anders is overeengekomen is de wijze van uitvoering der overeenkomst ter keuze van Future Fun Ballooning, waarbij Future Fun Ballooning zal handelen naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de methoden, die gebruikelijk zijn bij de uitvoering van dergelijke werkzaamheden.
  b) Future Fun Ballooning behoudt zich het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen, dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten komende factoren een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar oordeel van Future Fun Ballooning een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid met zich mee brengt.
  c) Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van de uitvoering van de opdracht, indien gevallen als genoemde in punt 6b zich voordoen, voor rekening van de cliënt.
  d) Het risico voor niet of niet tijdig verschijnen door de cliënt voor deelname aan de uitvoering van een opdracht is voor risico en rekening van de cliënt.
  e) Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige door Future Fun Ballooning opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd.
  f) De cliënt is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

Artikel 7: INCASSO

 1. a) Bij niet of niet-tijdige voldoen van een factuur is de cliënt sedert de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand van het totale bedrag der factuur, waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand. Betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde rente.
  b) Future Fun Ballooning is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de vertragingsrente van de cliënt te vorderen alle incasso kosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke, waaronder de kosten van juridische bijstand door derden. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 125,-Euro een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

Artikel 8: KLACHTEN

 1. a) In geval een Cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk (aangetekend) bij Future Fun Ballooning te worden ingediend. Reclames die niet binnen acht werkdagen worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
  b) Indien de klacht niet bevredigend wordt opgelost dient de cliënt uiterlijk binnen veertien dagen de klacht in te dienen bij het bestuur van de KNVVL te Den Haag of bij het bestuur van de Proffesionele Ballonvaarders Nederland. Reclames geven geen recht op opschorting van de betaling.

Artikel 9: OVERIGE BEPALINGEN

 1. a) Ingeval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.
  b) Future Fun Ballooning is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 88631001

 

neem contact met ons op

Boek nu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidition ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo condor ico consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidition ullam.

0
  0
  Jouw winkelwagen
  Jouw winkelwagen is leegTerug naar de winkel